מס ריבוי דירות

על פי הוראות חוק מס ריבוי דירות , מוטל מס על יחיד/תא משפחתי, שבבעלותו 3 דירות או יותר ושסך חלקי הבעלות בהן יחד הינו 249% ומעלה. המס מוטל על כל הדירות שבבעלות החייב במס למעט שתי דירות, לפי בחירתו.

סכום המס לכל דירה חייבת הוא בשיעור של 1% מהסכום הקובע המחושב ע"פ נוסחה שבחוק כשהוא מוכפל בחלק שבבעלות החייב ובחלק היחסי מהשנה בה היה בעלי הדירה.

החוק קובע כי המס לא יעלה על 18,000 ₪ לדירה וכמו קובע מקרים בהם החייב יהיה פטור ממס וכן מקרים בהם החייב יחויב במס חלקי.

את המס יש לשלם בכל שנה בשני תשלומים שווים: האחד עד 30.6 והשני עד 31.12 של שנת המס.

הטבות לחייב במס המוכר דירה

החוק קובע כי חייב במס שימכור דירת מגורים חייבת במס שבח מיום 1.1.2017 ועד יום 1.10.2017 יהיה זכאי להטבות, בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו בחוק ובתקנות לכל הטבה, ההטבות הנן:

1. פטור ממס ריבוי דירות על התקופה שהדירה הנמכרת (או דירה אחרת) הייתה בבעלותו מיום 1.1.2017

2. מענק בגובה מס השבח שנקבע ולא יותר מ 85,000 ₪, במכירה ע"י חייב במס ומענק בגובה מחצית ממס השבח שנקבע ולא יותר מ 15,000 ₪, במכירה ע"י חייב שנקבע לו פטור ע"פ החוק.

3. הפקדה בקופת גמל להשקעה שרווחיה יהיו פטורים ממס בעת פדיונם.

החוק קובע כי בשנת המס 2017 יגיש החייב במס הצהרה לגבי כל הדירות שבבעלותו, בה יחשב גם את סכום המס לתשלום.

בתחילה נקבע כי את ההצהרה יש להגיש לרשות המסים עד יום 31.3.2017 אולם, בעקבות עתירה לבג"ץ שהוגשה נגד החוק, שטרם ניתן בה פסק דין סופי, נדחה המועד עד ליום 31.7.2017.