ביטול מס ריבוי דירות

ביום 6.8.2017 בוטל חוק מס ריבוי דירות ע"י בג"צ, בשל פגמים שנפלו בהליך החקיקה של החוק. עם זאת, קבע בג"צ, כי תינתן למחוקק אפשרות לאשר מחדש את החוק, ללא צורך לחזור על כל הליכי החקיקה, פרט לתיקון הפגמים שנפלו.

בינתיים, לא פעל המחוקק לחקיקת החוק מחדש ועד שלא יעשה כן, הוראות החוק בטלות.

הוראות החוק, כפי שהיו בתוקף לפני ביטולו, רלונטיות למי שמכר דירה בתקופה בה היה החוק בתוקף

 מס ריבוי דירות (מס דירה שלישית)

על פי הוראות חוק מס ריבוי דירות , הוטל מס על יחיד/תא משפחתי, שבבעלותו 3 דירות או יותר ושסך חלקי הבעלות בהן יחד הינו 249% ומעלה. המס הוטל על כל הדירות שבבעלות החייב במס למעט שתי דירות, לפי בחירתו.

סכום המס לכל דירה חייבת הוא בשיעור של 1% מהסכום הקובע המחושב ע"פ נוסחה שבחוק כשהוא מוכפל בחלק שבבעלות החייב ובחלק היחסי מהשנה בה היה בעלי הדירה.

החוק קבע כי המס לא יעלה על 18,000 ₪ לדירה וכמו כן קבע מקרים בהם החייב יהיה פטור ממס וכן מקרים בהם החייב יחויב במס חלקי.

את המס נדרש היה לשלם בכל שנה בשני תשלומים שווים: האחד עד 30.6 והשני עד 31.12 של שנת המס.

הטבות לחייב במס המוכר דירה

החוק קבע כי חייב במס שימכור דירת מגורים חייבת במס שבח מיום 1.1.2017 ועד יום 1.10.2017 יהיה זכאי להטבות, בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו בחוק ובתקנות לכל הטבה, ההטבות הנן:

1. פטור ממס ריבוי דירות על התקופה שהדירה הנמכרת (או דירה אחרת) הייתה בבעלותו מיום 1.1.2017

2. מענק בגובה מס השבח שנקבע ולא יותר מ 85,000 ₪, במכירה ע"י חייב במס ומענק בגובה מחצית ממס השבח שנקבע ולא יותר מ 15,000 ₪, במכירה ע"י חייב שנקבע לו פטור ע"פ החוק.

3. הפקדה בקופת גמל להשקעה שרווחיה יהיו פטורים ממס בעת פדיונם.

החוק קבע כי בשנת המס 2017 יגיש החייב במס הצהרה לגבי כל הדירות שבבעלותו, בה יחשב גם את סכום המס לתשלום.