מהי חובתו המקצועית של המומחה מטעם בית המשפט ?

חובתו המקצועית של המומחה מטעם בית המשפט הנה להציג בפני בית המשפט שמינה אותו את מלוא הליקויים שגילה בנכס ובית המשפט יהיה זה שיכריע בעניין.

בפסק הדין של כב' בית המשפט העליון, ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' מונטי רבי ואח', נפסק כדלקמן:

"ומשנתמנה מומחה מטעם בית המשפט, אין הוא מוגבל בקביעותיו דווקא לאמור באותו מסמך. לא יעלה על הדעת שמומחה כזה יגלה ליקויים, וחובת תיקונם לא תחול על המערערת. אילו כך סברה המערערת מלכתחילה, היה עליה לעורר טענה זו עובר למינויו של המומחה ולא בדיעבד."

כמו כן ראה האמור בפסק דינו של כב' ביהמ"ש המחוזי בירושלים בת"א 1189/95 יעקב אילוז ואח' נ' קוטלר עדיקא – חברה לבניה בע"מ ואח', (23.3.2003):

"כפי שנפסק בת"א (ירושלים) 44/93 בענין שושנה ואח' נ' חפציבה ואח', שהוזכר לעיל, וכך נפסק בבית-המשפט העליון, משנתמנה מומחה מטעם בית-המשפט, בהסכמת הצדדים, אין הוא מוגבל בקביעותיו לחוות דעת קודמת או לטענות הצדדים, או למסמך שבו מפרט רוכש הדירה את הליקויים שהוא הצליח לגלות בדירה (ראה סעיף 29 לפסק הדין הנ"ל, לא פורסם). המומחה היה רשאי לפרט בעצמו את הליקויים בכל דירה, כפי שהוא ראה אותם במו עיניו, ככל שראה אותם. בית-המשפט הוא זה שמעמיד את חוות הדעת ואת תוכנה במבחן הביקורת של בית-המשפט. כך גם נפסק בע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' מונטי רבי ואח', תקדין עליון 532 ,(2)90:
"משנתמנה מומחה מטעם בית-המשפט אין הוא מוגבל בקביעותיו… לא יעלה על הדעת שמומחה כזה יגלה ליקויים וחובת תיקונים לא תחול על הקבלן" (ראה גם א' זמיר: חוק המכר (דירות), בעמוד 539).
לפיכך, אין להחיל הגבלות על הליקויים שמצא המומחה …, גם אם אינם כלולים בחוות הדעת מטעם התובעים או במכתבים שכתבו לנתבעת. עם זאת, אדון בכל פריט ובכל ליקוי לגופו."

מהפסיקה שקראנו עולה כי לאחר שהמומחה מטעם בית המשפט התמנה לתפקידו הוא עצמאי ואין להחיל עליו מגבלות בקשר לעריכת הביקורת בנכס ולממצאים ולליקויים שימצא בביקורת. חובתו הנה לבחון את הנכס ולפרט בחוות דעתו את הליקויים שמצא גם אם הם אינם מפורטים בכתבי הטענות או בחוות הדעת מטעם הצדדים ובית המשפט הוא שידון ויכריע בהם.