תקופת אחריות קבלן לתיקון נזקי רטיבות וליקויי בניה בדירה חדשה.

קניתם דירה חדשה מקבלן תתחדשו.
קבלן המוכר דירה חדשה אחראי כפי הקונה בהתאם להוראות חוק המכר (דירות) התשל"ג-1973 לתיקון ליקויי בניה ולתיקון נזקי רטיבות שהתגלו בדירה בתקופה שלאחר מסירת הדירה לקונה.
תקופה אחריות קבלן לליקויי בניה ולנזקי רטיבות משתנה בהתאם לטיב וסוג הליקוי ונחלקת לשתי תקופות: תקופה בדק ותקופת האחריות שתחילתה לאחר סיום תקופת הבדק.

מהו ליקויי בניה ?

ליקוי בניה משמעותו:
"כשל" – כישלון מלא או חלקי בתפקוד המוצר או המערכת;
"ליקוי" – ליקוי בתפקוד ובעמידות המוצר או המערכת, לרבות אי-שמירה על יציבות, שלמות, איכות ומראה, הן של כל מרכיב בנפרד והן של המכלול.

תקופת אחריות קבלן
תקופת הבדק ו- תקופה אחריות

תקופת אחריות קבלן לליקויי בניה בדירה שבנה מתחלקת לשתי תקופות עיקריות הראשונה תקופת הבדק והשניה תקופת האחריות שמתחילה מיד לאחריה.

תקופת הבדק – תחילתה ביום מסירת הדירה לקונה ומשכה בין שנה ל- 7 שנים, בהתאם לסוג הליקויי כמפורט בתוספת 4 לחוק המכר דירות.
בתקופת הבדק חובה על הקבלן לתקן את ליקויי הבניה זולת אם הוכיח שהליקויי נגרם בשל מעשה או מחדל של הקונה או קונה המשנה.

תקופת האחריות – תחילתה בתום תקופה הבדק ומשכה 3 שנים.
בתקופת האחריות החובה על הקונה או קונה המשנה להוכיח, כי הליקוי נגרם בשל תכנון, עבודה או חומרים לקויים.

בנוסף, אם בתוך תקופה של 20 שנים שתחילתה ביום מסירת הדירה לקונה יתגלו ליקויי בניה בחלקי הבניין הנושאים ומעבירים עומסים לקרקע הנושאת את הבניין (היינו בשלד ו/או ביסודות הבניין) והנוגעים להבטחת יציבותו ולבטיחותו של הבניין, הקבלן אחראי לתיקון ליקויי בניה זולת אם הוכיח שהליקויי נגרם בשל מעשה או מחדל של הקונה או קונה המשנה.
התגלתה אי-התאמה יסודית, אף לאחר תקופת הבדק לאי-התאמה יסודית, והקונה הוכיח שמקורה בתכנון, בעבודה או בחומרים.

אופן מימוש האחריות

הקונה זכאי לדרוש מהקבלן את תיקון ליקויי הבניה:
ליקויי בניה שניתן היה לגלותם בעת מסירת הדירה לרשותו, אם הודיע עליהם לקבלן בכתב בתוך שנה ממועד העמדת הדירה לרשותו;
ליקויי בניה שלא ניתן היה לגלותם בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשותו, אם הודיע עליהם לקבלן תוך זמן סביר לאחר שגילה אותם.
ליקויי בניה בשלד ו/או ביסודות הבניין שלא היה ניתן לגלותם בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשותו, אם הודיע עליהם לקבלן בתוך זמן סביר לאחר שגילה אותם.
יש להודיע לקבלן בכתב על קיומם של ליקויי הבניה מיד לאחר מציאתם ולדרוש ממנו לתקנם. כמו כן, יש ליתן לקבלן הזדמנות נאותה לתקנם ועל הקבלן לתקנם תוך זמן סביר.

עד מתי זכאי הקבלן לתקן ליקויי בניה בדירה חדשה

חזר והתגלה ליקויי בניה לאחר שהקבלן תיקן אותו פעם אחת או יותר במשך שנתיים שתחילתן במועד הודעת הקונה או קונה המשנה לקבלן, או שתיקון ליקויי הבניה דחוף והקבלן לא תיקן אותו בתוך זמן סביר ממועד הודעת הקונה או קונה המשנה, רשאי הקונה או קונה המשנה לתקנו והקבלן יישא בהוצאות התיקון.

קרא עוד על
זכות הקבלן לתקן ליקויי בניה בדירה חדשה

תקופת הבדק לדירות שחוזה הרכישה בגינן נחתם מיום 06.04.2011 ואילך

(1) ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים;
(2) ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים;
(3) כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים – שלוש שנים;
(4) ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים – שלוש שנים; לעניין זה, "פיתוח חצר" – לרבות שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, ובכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה ותקשורת;
(5) כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – שלוש שנים;
(6) כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב – ארבע שנים; לעניין זה, "כשל" – לרבות נזילות;
(6) כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב – ארבע שנים; לעניין זה, "כשל" – לרבות נזילות;
(7) כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת-קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך – ארבע שנים;
(8) סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים – חמש שנים;
(9) התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ – שבע שנים;
(10) כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.


תקופת הבדק לדירות שחוזה הרכישה בגינן נחתם לפני יום 06.04.2011

(1) צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים – שנתיים;
(2) חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט – שלוש שנים;
(3) מכונות, מנועים ודודים – שלוש שנים;
(4) קילוף חיפויים בחדרי מדרגות – שלוש שנים;
(5) שקיעת מרצפות בקומת הקרקע – שלוש שנים;
(6) שקיעת מרצפות בחניות, במדרכות, בשבילים בשטח הבניין – שלוש שנים;
(7) סדקים עוברים בקירות ובתקרות – חמש שנים;
(8) קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים – שבע שנים;
(9) כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.
*תיקון תש"ן – 2.8.1990

חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973