הסכם ממון נוטריוני

מתחתנים ברבנות, נישאים בנישואים חד מיניים, ידועים בציבור, כאשר מדובר בעריכת הסכם ממון אתם זקוקים לעזרתו של עורך דין, מגשר ונוטריון שלו ניסיון של שנים רבות והתמחות בעריכת הסכמי ממון.

החוק בישראל מאפשר לבני זוג לקבוע כרצונם בהסכם את יחסי הממון ביניהם לפני הנישואין, במהלך הנישואין, בתום הנישואין ואף בלא נישואין. בהסכם רשאים הצדדים להסדיר את כל העניינים הכספים והרכושיים בינם לבין עצמם.

עריכת הסכם ממון טרם הנישואין כרוכה לעתים בתחושת אי נוחות, אותה עלולים בני הזוג לחוש זה כלפי השני, כאשר הדיון בעניינים הכספיים קודם לעריכת הנישואין, דבר העשוי לפעמים לגרור טרוניה מצד אחד בני הזוג. אולם, אי נעימות קלה בטרם הנישואין יכולה למנוע אי נעימות רבה יותר בעתיד, אם יתברר שהנישואין לא הצליחו. הסכם ממון שנערך טרם הנישואין ישמש את בני הזוג, במקרה של גירושין, בתור הסכם גירושין.

מהו הסכם ממון

חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג- 1973, קובע בסע' 1 לחוק כי הסכם ממון הוא הסכם בין בני זוג המסדיר את יחסי הממון שביניהם.
על בני זוג אשר לא ערכו הסכם ממון המסדיר את יחסי הממון שביניהם יחול הסדר איזון המשאבים כפי שנקבע בחוק.
הסדר איזון המשאבים שבסע' 5 לחוק קובע כי עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג ולמעט –
(1)   נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין;
(2)   גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני-הזוג בשל נזק גוף, או מוות;
(3)   נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.

מאחר שיש הסדר איזון משאבים בחוק והכל מתחלק שווה בשווה בין בני הזוג בעת סיום קשר הנישואין, אז מה הבעיה, מי זקוק להסכם ממון ולמה ?

סע' 8 מעניק לבית המשפט סמכויות מיוחדות לחלק את נכסי בני הזוג בהתאם לשיקול דעתו:
(1)  לקבוע נכסים נוספים על המפורטים בסעיף 5 ששוויים לא יאוזן בין בני הזוג;
(2)  לקבוע שאיזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהיה מחצה על מחצה, אלא לפי יחס אחר שיקבע בהתחשב, בין השאר, בנכסים עתידיים, לרבות בכושר ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג;
(3)  לקבוע שאיזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהיה לפי שוויים במועד איזון המשאבים, אלא לפי שוויים במועד מוקדם יותר שיקבע;
(4)  לקבוע שאיזון המשאבים לא יתייחס לנכסים שהיו לבני הזוג במועד איזון המשאבים אלא לנכסים שהיו להם במועד מוקדם יותר שיקבע.

התוצאה המתקבלת היא כי בהעדר הסכם ממון נוצרת חוסר ודאות וחוסר צפיות וכן סירבול

בהעדר הסכם ממון עשויים בני הזוג להיגרר להליכים משפטיים מרובים, מסורבלים וארוכים. להיות נתונים לסחטנות, כאשר היתרון הוא לבן הזגו החזק כלכלית. לאחר שהשופט שמנהל את התיק בבית המשפט לוקח את השליטה מבני הזוג בגורלם, הם נמצאים במצב של חוסר ודאות בשל תלות בדעות השופט אליו שוייכו באופן אקראי עם הגשת התביעות לבית המשפט , מה שעלול גם לגרום לפגיעה בזכויות הקנייניות שלהם.
בנוסף הסכם ממון יכול לשמש כאמצעי למניעת מצב של סרבנות גט בידי אחד הצדדים וכן להוות הסדר תומך בהוראות צוואה.

המסקנה המתבקשת היא שכל מי שמעוניין בשקט נפשי ובוודאות, צריך לערוך הסכם ממון.

הסכם ממון בין בני זוג מסדיר את יחסי הממון שביניהם. באמצעות הסכם ממון בני הזוג מסדירים לפני הנישואין את אופן חלוקת הנכסים ביניהם במקרה של גירושין, יוצרים ודאות, מונעים סחטנות וחוסכים התדיינויות משפטיות ארוכות, יקרות ומתישות.
נכסים המהווים מוקדים קלאסיים להתדיינות הנם בד"כ דירה לפני הנישואין, נכסי קריירה, נכסיי ירושה ומתנות שהתקבלו אצל אחד מבני הזוג, שעלולים להיטמע בין יתר הנכסים שצוברים בני הזוג במהלך הנישואין / החיים המשותפים.
לכן מומלץ לכל מי שמתחתן לערוך הסכם ממון כהסדר תומך בהוראות צוואה ובכדי למנוע סרבנות גט.

אופן הכנת הסכם ממון נוטריוני

הסכם ממון נוטריוני נערך ביחד עם נוטריון, עורך דין ומגשר יוסי משולם.
בפגישה אסביר לכם את עיקרי החוק לפיו נערך הסכם ממון נוטריוני, את המשמעויות של עריכת הסכם ממון נוטריוני, אברר אתכם לעומק מה צפיותיכם ורצונותיכם, וכן את פרטי הנכסים אותם אתם מעוניינים לכלול בהסכם הממון. אתם תתבקשו להעביר לאחר הפגישה מידע ברמת פירוט מספקת אודות הנכסים הכלולים בהסכם הממון. 

הסכם ממון נוטריוני יערך בהתאם למידע שיתקבל מכם ובהתאם לדרישותיכם וצפיותיכם. במסגרת ניסוח ההסכם אעביר אליכם בדוא"ל טיוטות של ההסכם (עד 5 טיוטות ללא תוספת תשלום), עד אשר אתם מאשרים, כי נוסח הסכם הממון מתאים ועונה לדרישותיכם ולצפיותיכם וכי האמור בו מקובל עליכם.

לנוחותכם, לאחר שנסיים לערוך את הסכם הממון הנוטריוני ניפגש במשרדי ונאשר אותו באווירה נינוחה ובלי לחץ.

אימות הסכם ממון על ידי נוטריון

נוטריון מוסמך לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין.
בני זוג העומדים להינשא יכולים לאמת את הסכם הממון שערכו אצל נוטריון ובלבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג שניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו.
ניתן לאמת הסכם ממון אצל נוטריון רק אם בכוונת בני הזוג להינשא בסמוך למועד עריכת ההסכם.
זוגות חד מיניים שנישאו בחו"ל וזוגות חד מיניים החיים כידועים בציבור יכולים לערוך, לאשר וליתן תוקף משפטי להסכם ממון בפני נוטריון או בפני בית המשפט לענייני משפחה.
הסכם ממון בין ידועים בציבור ניתן לאישור ע"י נוטריון או בבית המשפט לענייני משפחה.
הנוטריון רשאי מכח סע' 19 לחוק הנוטריונים לאשר הסכם בין ידועים בציבור, לפי טופס אימות חתימות ובכך לתת לו תוקף ראייתי, נוסף לכוחו החוזי:
"אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור".
אימות הסכם ממון על ידי נוטריון לבני זוג, חוסך זמן ומאמץ ונותן תוקף מחייב להסכם הממון שנחתם בין בני הזוג על מנת להסדיר את ענייני הרכוש ביניהם קודם לחתונה.

עלויות עריכת הסכם ממון נוטריוני

לשכת עורכי הדין ערכה עבור עורכי הדין כללים בהם פרטה את תעריפי שכר טרחת עורך הדין המינמליים המומלצים עבור עריכת חוזים ולרבות הסכמי ממון, כאשר בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין התעריף המינימלי המומלץ עבור שכר טרחת עורך דין הנו תעריף מדורג ששיעוריו מפורטים בכללים.

בפועל מזה שנים, שעורכי הדין אינם גובים שכר טרחה לפי כללי לשכת עורכי הדין והתעריף המקובל של שכר טרחה עורך דין עבור עריכת הסכם ממון, הנו בסכומים שבין 3,000 ש"ח עד 10,000 ש"ח בתוספת מע"מ, תלוי במורכבות או בפשטות ההסכם ובהתאם להסכמה שבין עורך הדין והלקוח.
בעריכת הסכמי ממון שאינם מורכבים, נהוג כי שכר טרחה עורך דין עבור עריכת הסכם ממון הנו לפחות 3,000 ש"ח בתוספת מע"מ, כיוון ששכר טרחה נמוך יותר לא יתגמל את עורך הדין המטפל על המאמץ, ההשקעה והיקף הטרחה הכרוכים בטיפול.

יתכן והשכר עבור עריכת הסכם ממון נשמע לכם גבוה ואולי אתם סבורים שניתן לוותר על עזרת עורך הדין ולערוך את ההסכם בעצמכם או לוותר על ההסכם בכלל, אבל מומלץ לזכור שמטרת ההסכם היא ליצור וודאות, וכי עורך הדין מנסח עבורכם את ההסכם באופן מדוייק שייבטא את רצונותיכם ויתן לו נפקות משפטית, לכן חשוב להיעזר בעורך דין ונוטריון, שלו ניסיון של שנים רבות והתמחות בעריכת הסכמי ממון

עלות אימות נוטריוני של הסכם ממון (לא כולל עלות עריכת הסכם הממון, שעבור עריכתו נדרש תשלום נפרד) בשנת 2022 הנו:
* עותק מקורי אחד – 375 ש"ח + מע"מ.
* עבור כל עותק מקורי נוסף – 65 ש"ח + מע"מ.
**אם אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי הנוטריון תתוסף לעלות גם עלות מחצית מהשכר לאישור נכונות תרגום.


יוסי משולם, עורך דין ונוטריון

יוסי משולם, נוטריון, עורך דין ומגשר

יוסי משולם הינו עורך דין, נוטריון, מהנדס, מגשר ובורר בעל תואר ראשון במשפטים מאונ' תל אביב ובעל תואר ראשון ושני בהנדסה מהטכניון בחיפה.
בעל מומחיות בתחומי המקרקעין והנדל"ן, קניית מכירת דירות ונכסי נדל"ן, עריכת חוזים אזרחיים ומסחריים, הסכם ממון, הסכם חיים משותפים, הסכם הפרדה רכושית וכן במשפט אזרחי ומסחרי.

"מזה 25 שנים אני מייצג בהצלחה לקוחות בעריכת הסכמי ממון ומעניק ללקוחותיי שירותים משפטיים מקצועיים ברמה גבוהה.
לקוחות משרדי נהנים משרות איכותי, אישי ומסור וטיפול מקצועי במחיר הוגן ואטרקטיבי."


התקשרו ל- 09-9793771,
או פנו באמצעות הווטסאפ

מצאתם את המידע בדף זה מועיל, שתפו עם חבריכם.